"Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"

10:29 | 11/11/2020
Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, tôi thấy các nội dung của văn kiện được chuẩn bị công phu, chu đáo; bố cục đầy đủ, trình bày khoa học và logic; có tính tổng kết, khái quát cao, có cơ sở khoa học, phản ánh những vấn đề cơ bản từ thực tiễn, có tính định hướng lớn.

Làm rõ nhận định, đánh giá công tác xây dựng Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã

09:27 | 11/11/2020
Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện, tại Điểm 4, mục I, phần thứ nhất trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã đánh giá công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh: Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đã đạt được kết quả nổi bật.

Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

09:15 | 11/11/2020
Ông Đinh Hồng Kiên- Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam

08:48 | 10/11/2020
Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo. Các dự thảo văn kiện đã đánh giá sát tình hình, nêu những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng đến mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Làm rõ nhận định, đánh giá về công tác xây dựng Đảng

14:16 | 10/11/2020
Tại điểm 4. Mục I, phần thứ nhất trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã đánh giá công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị

Quan tâm đến việc nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động

09:39 | 09/11/2020
Đồng chí Quan Tiến Nhiệm- Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan (Pác Nặm).

"Quan tâm hỗ trợ chính sách đặc thù đối với cán bộ phụ nữ cấp cơ sở, chú trọng đào tạo nghề, việc làm cho hội viên vùng sâu, vùng xa"

07:35 | 06/11/2020
Đại hội XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố Bắc Kạn nói chung, cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng đều có chung niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, đột phá cho sự phát triển của đất nước ở nhiệm kỳ mới.

Chủ động giải pháp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

08:30 | 05/11/2020
Tôi hoàn toàn nhất trí với các quan điểm đã nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, đối với các vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dự thảo đã có những định hướng, giải pháp thể hiện tính chủ động.

Cần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

16:54 | 03/11/2020
Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Cần hoàn thiện cơ chế thúc đẩy KT- XH phát triển

08:07 | 30/10/2020
Qua xem xét, nghiên cứu dự thảo văn kiện, đồng chí Đinh Lâm Sáng- Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn có ý kiến tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: Tôi cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban soạn thảo đã đưa ra xin ý kiến rộng rãi. Sau khi nghiên cứu gợi ý tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030 cá nhân tôi có một số ý kiến sau:

Cải thiện môi trường an toàn làm việc với công nhân ngành điện

14:57 | 28/10/2020
Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước...