Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Tư, 18/09/2019, 16:45 [GMT+7]
.

Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 2815-CV-TU ngày 11/9/2019 chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chỉ đạo nêu rõ trách nhiệm của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

 Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, coi việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cấp ủy đảng.

 Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, tập trung một số nội dung sau: Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế và cơ quan Bảo hiểm xã hội để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cho người lao động. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời đúng quy định.  Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện./.

Kim Anh – BHXH tỉnh